Worldwide Guild Ranking by Progression
World Guild Progression
1 Method Mythic: 10/11
2 Экзорсус Mythic: 10/11
3 Limit Mythic: 10/11
4 Memento Mythic: 10/11
5 Bleached Bones Mythic: 10/11
6 ScrubBusters Mythic: 10/11
7 Easy Mythic: 10/11
8 FatSharkYes Mythic: 10/11
9 Aversion Mythic: 10/11
10 Future Mythic: 10/11
11 Big Dumb Guild Mythic: 9/11
12 Waít for it Mythic: 10/11
13 Nova Mythic: 10/11
14 Libertad Mythic: 9/11
15 Pieces Mythic: 9/11
16 Alacrity Mythic: 9/11
17 Disposition Mythic: 9/11
18 Sloth Mythic: 9/11
19 NollTvåTre Mythic: 9/11
20 Walkthrough Mythic: 9/11
21 Midwinter Mythic: 9/11
22 untitled spreadsheet Mythic: 9/11
23 Encore Mythic: 9/11
24 vodkaz Mythic: 8/11
25 Рак Гейминг Mythic: 8/11
26 Innominatum Mythic: 9/11
27 Банхаммер Mythic: 8/11
28 A Dying Wish Mythic: 8/11
29 CyaThursday Mythic: 8/11
30 The Unnamed Mythic: 8/11
31 Awake Mythic: 9/11
32 Fused Mythic: 8/11
33 Strawberry Puppy Kisses Mythic: 8/11
34 AK Mythic: 8/11
35 Gambit Mythic: 7/11
36 Drive Mythic: 7/11
37 Revivals Mythic: 9/11
38 Reload Mythic: 7/11
39 Instant Dollars Mythic: 7/11
40 Рубль идёт вверх Mythic: 7/11
41 SNYGGA POJKAR Mythic: 7/11
42 Hope n Despair Mythic: 7/11
43 macht DRUCK Mythic: 7/11
44 Korruptio Mythic: 7/11
45 Myst Mythic: 7/11
46 Unknown Entity Mythic: 7/11
47 The Fallen Mythic: 7/11
48 Bloom Mythic: 7/11
49 Reload Mythic: 7/11
50 TF Mythic: 7/11