Europe Guild Ranking by Progression
Region Guild Progression
1 Method Mythic: 10/11
2 Экзорсус Mythic: 10/11
3 Memento Mythic: 10/11
4 Bleached Bones Mythic: 10/11
5 ScrubBusters Mythic: 10/11
6 FatSharkYes Mythic: 10/11
7 Aversion Mythic: 10/11
8 Future Mythic: 10/11
9 Waít for it Mythic: 10/11
10 Nova Mythic: 10/11
11 Libertad Mythic: 9/11
12 Pieces Mythic: 9/11
13 Disposition Mythic: 9/11
14 Sloth Mythic: 9/11
15 NollTvåTre Mythic: 9/11
16 Walkthrough Mythic: 9/11
17 untitled spreadsheet Mythic: 9/11
18 Рак Гейминг Mythic: 8/11
19 Innominatum Mythic: 9/11
20 Банхаммер Mythic: 8/11
21 A Dying Wish Mythic: 8/11
22 CyaThursday Mythic: 8/11
23 The Unnamed Mythic: 8/11
24 Awake Mythic: 9/11
25 Gambit Mythic: 7/11
26 Drive Mythic: 7/11
27 Revivals Mythic: 9/11
28 Рубль идёт вверх Mythic: 7/11
29 SNYGGA POJKAR Mythic: 7/11
30 Hope n Despair Mythic: 7/11
31 macht DRUCK Mythic: 7/11
32 Korruptio Mythic: 7/11
33 Myst Mythic: 7/11
34 Unknown Entity Mythic: 7/11
35 The Fallen Mythic: 8/11
36 Bloom Mythic: 7/11
37 Reload Mythic: 7/11
38 Familiar with Drama Mythic: 6/11
39 Group Therapy Mythic: 6/11
40 Unleashed Mythic: 6/11
41 Эксплойт Mythic: 6/11
42 EmptyPromises Mythic: 6/11
43 Bloodline Mythic: 6/11
44 Thats Nice Mythic: 6/11
45 Bird is the Word Mythic: 6/11
46 Illuzion Mythic: 6/11
47 Jade Falcons Mythic: 6/11
48 Pulse Mythic: 6/11
49 The Next Step Mythic: 6/11
50 Echoes Mythic: 6/11