EU-Antonidas Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Bloodline Mythic: 11/11
2 Northern Sky Mythic: 11/11
3 Veneration Mythic: 11/11
4 Desire Mythic: 10/11
5 Nástrandir Mythic: 10/11
6 Sway Mythic: 10/11
7 Nero Mythic: 10/11
8 Ilfirin Mythic: 10/11
9 Tiger Rebels Mythic: 10/11
10 The Legions Ten Mythic: 10/11
11 Felsenfest Mythic: 10/11
12 Mementõ mori Mythic: 9/11
13 Sagrada Familia Mythic: 9/11
14 Die Asse trumpfen auf Mythic: 9/11
15 DRUCKWELLE HQ Mythic: 9/11
16 DevilishDaft Mythic: 9/11
17 is over ninethousand Mythic: 8/11
18 InnerCircle Mythic: 8/11
19 Cursed Souls Mythic: 8/11
20 ALIRA Mythic: 8/11
21 Kingsfall Mythic: 7/11
22 Voll Verskilld Mythic: 7/11
23 ist gestört Mythic: 6/11
24 Gallifrey Mythic: 6/11
25 Enigma Mythic: 6/11
26 Disposable Heroes Mythic: 6/11
27 Gimps for Ever Mythic: 6/11
28 Loaded Dice Mythic: 6/11
29 Santharia Mythic: 6/11
30 who cares Mythic: 5/11
31 Piratengang Mythic: 5/11
32 Royal Society Mythic: 5/11
33 Flammen des Himmels Mythic: 5/11
34 Alasti Vuohi Mythic: 5/11
35 Sacred Chao Mythic: 5/11
36 Arras Sis Mythic: 5/11
37 Serpentis Mythic: 5/11
38 Pentagon Mythic: 4/11
39 United Raid Corporation Mythic: 4/11
40 of the old school Mythic: 4/11
41 DejaVu Mythic: 4/11
42 Eastern Sun Mythic: 3/11
43 Nasenbande Mythic: 2/11
44 Praesidio Mythic: 2/11
45 Mondschatten Mythic: 2/11
46 InPânic Mythic: 2/11
47 Die letzte Legion Mythic: 2/11
48 pro Naga Mythic: 2/11
49 Letzte Legion Mythic: 2/11
50 Bløød Cøurt Mythic: 2/11