EU-Antonidas Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Bloodline Mythic: 11/11
2 Veneration Mythic: 11/11
3 Desire Mythic: 11/11
4 Nástrandir Mythic: 11/11
5 Tiger Rebels Mythic: 11/11
6 Nero Mythic: 11/11
7 Felsenfest Mythic: 11/11
8 Sway Mythic: 10/11
9 Ilfirin Mythic: 10/11
10 The Legions Ten Mythic: 10/11
11 Sagrada Familia Mythic: 10/11
12 Cursed Souls Mythic: 10/11
13 InnerCircle Mythic: 10/11
14 Die Asse trumpfen auf Mythic: 10/11
15 Mementõ mori Mythic: 9/11
16 DRUCKWELLE HQ Mythic: 9/11
17 DevilishDaft Mythic: 9/11
18 ALIRA Mythic: 9/11
19 Spiritus Vitae Mythic: 9/11
20 Gallifrey Mythic: 9/11
21 Voll Verskilld Mythic: 9/11
22 is over ninethousand Mythic: 8/11
23 Interstelar Mythic: 8/11
24 Piratengang Mythic: 8/11
25 Gimps for Ever Mythic: 8/11
26 Kingsfall Mythic: 7/11
27 Disposable Heroes Mythic: 7/11
28 Arras Sis Mythic: 7/11
29 Royal Society Mythic: 7/11
30 Santharia Mythic: 7/11
31 Loaded Dice Mythic: 7/11
32 ist gestört Mythic: 6/11
33 Enigma Mythic: 6/11
34 Flammen des Himmels Mythic: 6/11
35 Sacred Chao Mythic: 6/11
36 Alasti Vuohi Mythic: 6/11
37 who cares Mythic: 5/11
38 Serpentis Mythic: 5/11
39 Pentagon Mythic: 5/11
40 DejaVu Mythic: 5/11
41 Eastern Sun Mythic: 5/11
42 Thanatos Mythic: 5/11
43 Die Morgenmuffel Mythic: 5/11
44 United Raid Corporation Mythic: 4/11
45 of the old school Mythic: 4/11
46 LuxAeterna Mythic: 4/11
47 Cyborg Mythic: 3/11
48 Nasenbande Mythic: 2/11
49 Praesidio Mythic: 2/11
50 Mondschatten Mythic: 2/11