EU-Antonidas Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Northern Sky Mythic: 9/9
2 Bloodline Mythic: 9/9
3 Veneration Mythic: 9/9
4 Mementõ mori Mythic: 9/9
5 Desire Mythic: 9/9
6 Nástrandir Mythic: 8/9
7 Tiger Rebels Mythic: 8/9
8 Felsenfest Mythic: 8/9
9 Sway Mythic: 8/9
10 Nero Mythic: 8/9
11 Ilfirin Mythic: 8/9
12 ist gestört Mythic: 7/9
13 DevilishDaft Mythic: 7/9
14 ALIRA Mythic: 7/9
15 The Legions Ten Mythic: 7/9
16 is over ninethousand Mythic: 7/9
17 DRUCKWELLE HQ Mythic: 7/9
18 who cares Mythic: 7/9
19 InnerCircle Mythic: 7/9
20 Cursed Souls Mythic: 7/9
21 Mondschatten Mythic: 6/9
22 Enigma Mythic: 6/9
23 Die Asse trumpfen auf Mythic: 6/9
24 Aeternitas Mythic: 5/9
25 Sacred Chao Mythic: 5/9
26 Kingsfall Mythic: 5/9
27 Santharia Mythic: 5/9
28 Loaded Dice Mythic: 5/9
29 Gallifrey Mythic: 5/9
30 Gimps for Ever Mythic: 5/9
31 Pentagon Mythic: 5/9
32 Voll Verskilld Mythic: 5/9
33 IS EPIC Mythic: 5/9
34 Alasti Vuohi Mythic: 5/9
35 Nasenbande Mythic: 5/9
36 DejaVu Mythic: 5/9
37 Eastern Sun Mythic: 4/9
38 of the old school Mythic: 4/9
39 Flammen des Himmels Mythic: 4/9
40 Serpentis Mythic: 3/9
41 InPânic Mythic: 3/9
42 Das Zweite Ich Mythic: 3/9
43 The Holy Guards Mythic: 3/9
44 LosCephalores Mythic: 3/9
45 Letzte Legion Mythic: 3/9
46 LuxAeterna Mythic: 3/9
47 ProcsForLogs Mythic: 2/9
48 Sunset Glow Mythic: 2/9
49 but tonight we dance Mythic: 1/9
50 Versus Mythic: 1/9