EU-Antonidas Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Bloodline Mythic: 11/11
2 Veneration Mythic: 11/11
3 Desire Mythic: 11/11
4 Nástrandir Mythic: 10/11
5 Sway Mythic: 10/11
6 Nero Mythic: 10/11
7 Ilfirin Mythic: 10/11
8 Tiger Rebels Mythic: 10/11
9 The Legions Ten Mythic: 10/11
10 Felsenfest Mythic: 10/11
11 Sagrada Familia Mythic: 10/11
12 Mementõ mori Mythic: 9/11
13 Die Asse trumpfen auf Mythic: 9/11
14 DRUCKWELLE HQ Mythic: 9/11
15 DevilishDaft Mythic: 9/11
16 InnerCircle Mythic: 9/11
17 ALIRA Mythic: 9/11
18 Cursed Souls Mythic: 9/11
19 Spiritus Vitae Mythic: 9/11
20 Gallifrey Mythic: 9/11
21 Voll Verskilld Mythic: 9/11
22 is over ninethousand Mythic: 8/11
23 Kingsfall Mythic: 7/11
24 Gimps for Ever Mythic: 7/11
25 Piratengang Mythic: 7/11
26 Disposable Heroes Mythic: 7/11
27 Interstelar Mythic: 7/11
28 ist gestört Mythic: 6/11
29 Enigma Mythic: 6/11
30 Loaded Dice Mythic: 6/11
31 Santharia Mythic: 6/11
32 Flammen des Himmels Mythic: 6/11
33 Royal Society Mythic: 6/11
34 Arras Sis Mythic: 6/11
35 Sacred Chao Mythic: 6/11
36 Alasti Vuohi Mythic: 6/11
37 who cares Mythic: 5/11
38 Serpentis Mythic: 5/11
39 Pentagon Mythic: 5/11
40 DejaVu Mythic: 5/11
41 United Raid Corporation Mythic: 4/11
42 of the old school Mythic: 4/11
43 Die Morgenmuffel Mythic: 4/11
44 Eastern Sun Mythic: 4/11
45 Cyborg Mythic: 3/11
46 Thanatos Mythic: 3/11
47 LuxAeterna Mythic: 3/11
48 Nasenbande Mythic: 2/11
49 Praesidio Mythic: 2/11
50 Mondschatten Mythic: 2/11