EU-Blackmoore Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Hope n Despair Mythic: 11/11
2 Herzog Igzor Mythic: 10/11
3 Myth Mythic: 10/11
4 Innervision Mythic: 10/11
5 A Dying Wish Mythic: 9/11
6 Die Gummibärenbande Mythic: 9/11
7 Eonar Mythic: 9/11
8 Xceed Mythic: 9/11
9 SevenStuck Mythic: 8/11
10 NOPENOPENOPE Mythic: 8/11
11 Fangs of Fenris Mythic: 7/11
12 Wings of Ysondre Mythic: 7/11
13 Exercitus Mythic: 7/11
14 Vibe Mythic: 7/11
15 Orchoth Mythic: 7/11
16 LynX Mythic: 7/11
17 Kein Bier for Fear Mythic: 6/11
18 Asylum Pub Mythic: 6/11
19 Rise and Shine Mythic: 6/11
20 Feel BeLoved Mythic: 6/11
21 Quantum Coherence Mythic: 6/11
22 Tempest Legends Mythic: 6/11
23 Covenant Mythic: 6/11
24 Karma Mythic: 6/11
25 academi Mythic: 6/11
26 almost pinguin Mythic: 6/11
27 Team Pyrolyse Mythic: 5/11
28 Söhne des Drachen Mythic: 5/11
29 Darkest Dream Mythic: 5/11
30 Gaia Mythic: 5/11
31 Beyond Insanity Mythic: 5/11
32 Infinite Agony Mythic: 4/11
33 Teufels Beitrag Mythic: 4/11
34 Tornado Jericho Mythic: 4/11
35 Infection Mythic: 4/11
36 Inhume Mythic: 3/11
37 Varied Mythic: 3/11
38 Lappenbande Mythic: 3/11
39 Liberate Mythic: 3/11
40 Cause we Casual Mythic: 3/11
41 Kadaji Mythic: 3/11
42 Bellerophon Mythic: 3/11
43 Lunatic Asylum Mythic: 2/11
44 WipeouT Mythic: 2/11
45 Yamato Reloaded Mythic: 2/11
46 Amenø Mythic: 2/11
47 Lebende Legende Mythic: 2/11
48 Five Monkeys Mythic: 2/11
49 Wahnsinn mit Methode Mythic: 1/11
50 ANGELSTRIKE Mythic: 1/11