EU-Burning Legion Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Error Code Mythic: 13/13
2 Accidentally Mythic: 13/13
3 Time is Mana Mythic: 13/13
4 Phoeníx Mythic: 13/13
5 Homeless Mythic: 13/13
6 Good Omen Mythic: 13/13
7 Encore Mythic: 13/13
8 PathFinders Mythic: 13/13
9 Barbarzyncy Mythic: 13/13
10 The Forgotten Grimoire Mythic: 13/13
11 Stigmatize Mythic: 13/13
12 Furia Mythic: 13/13
13 Safety Dance Mythic: 13/13
14 Misplaced Mythic: 13/13
15 Grizzly Hills Mythic: 13/13
16 Drama Theory Mythic: 13/13
17 Maiori Cede Mythic: 13/13
18 Dark Tribe Mythic: 13/13
19 Practice Makes Perfect Mythic: 13/13
20 The Vision Mythic: 13/13
21 Primori Morte Mythic: 13/13
22 Raiders of Apocalypse Mythic: 13/13
23 Semper Invicta Mythic: 12/13
24 Lunatic Asylum Mythic: 12/13
25 Different Dimension Mythic: 12/13
26 Advanced Fear Mythic: 11/13
27 The Tempest Mythic: 11/13
28 Database Mythic: 11/13
29 The Elders Mythic: 11/13
30 Hellada Mythic: 10/13
31 Quenya Mythic: 10/13
32 NCC Mythic: 10/13
33 Red Dragon Mythic: 10/13
34 Slaughter House Mythic: 9/13
35 Initial Rage Mythic: 9/13
36 The Revengers Mythic: 9/13
37 The Knife Mythic: 7/13
38 Signum Mythic: 5/13
39 theDust Mythic: 5/13
40 TnT Mythic: 5/13
41 Wipe Mythic: 5/13
42 Argentum Astrum Mythic: 5/13
43 Guild of Nox Mythic: 5/13
44 Rage Quit Mythic: 5/13
45 Lux in Tenebris Mythic: 5/13
46 Dark Hounds Mythic: 5/13
47 Kompania Wilków Mythic: 4/13
48 Siewcy Smierci Mythic: 4/13
49 Otherworld Mythic: 3/13
50 Legion TOD Mythic: 3/13