EU-Ragnaros Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Nova Mythic: 11/11
2 Legends Never Die Mythic: 11/11
3 Operation Eskimo Mythic: 11/11
4 Solaris Mythic: 11/11
5 Epoch Mythic: 11/11
6 Invalid Target Mythic: 11/11
7 Deep Tranquility Mythic: 11/11
8 Any Hungry Mythic: 11/11
9 Just A Memer Mythic: 11/11
10 Repose Mythic: 11/11
11 First Blood Mythic: 11/11
12 Rabid Porcupine Mythic: 11/11
13 Villains Mythic: 10/11
14 Sanctified Mythic: 10/11
15 Nerfed Mythic: 10/11
16 CynicaI Mythic: 10/11
17 Raiding Guild Mythic: 10/11
18 The Ministry Mythic: 10/11
19 Dirty Minds Mythic: 10/11
20 Ring Åklagarn Mythic: 10/11
21 Deadly Momentum Mythic: 10/11
22 Souls of Damnation Mythic: 10/11
23 Calibre Mythic: 9/11
24 Renascentia Mythic: 9/11
25 Temporal Mythic: 9/11
26 Almost Casual Mythic: 9/11
27 Wîpefest Mythic: 9/11
28 Efficiency Mythic: 9/11
29 Elemental Gankery Mythic: 9/11
30 Symbiosis Mythic: 7/11
31 Just Wipe Mythic: 6/11
32 Unity Mythic: 6/11
33 Blood Rain Mythic: 6/11
34 Full Throttle Mythic: 6/11
35 Mostly Harmful Mythic: 5/11
36 Lost Heroes of Dalaran Mythic: 4/11
37 Jahaci Rumene Kadulje Mythic: 3/11
38 Dark Omen Mythic: 3/11
39 Redwing Mythic: 2/11
40 Better than BIS Mythic: 2/11
41 RoS Predators Mythic: 2/11
42 For Fun Mythic: 2/11
43 Retro Nation Mythic: 2/11
44 Order of Thrall Mythic: 2/11
45 Gelu Angelus Mythic: 2/11
46 Voice of Fury Mythic: 2/11
47 Drunken Slayers Mythic: 2/11
48 Amber Mythic: 1/11
49 Devils And Angels Mythic: 1/11
50 Gift Of The Enraged Mythic: 1/11