EU-Tarren Mill Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Method Mythic: 13/13
2 NollTvåTre Mythic: 13/13
3 Prime Mythic: 13/13
4 Oversight Mythic: 13/13
5 Thats Nice Mythic: 13/13
6 Relax Mythic: 13/13
7 Not Like This Mythic: 13/13
8 Catalyst Mythic: 13/13
9 Perfection Mythic: 13/13
10 Bad Omen Mythic: 13/13
11 Zanity Mythic: 13/13
12 Vivid Mythic: 13/13
13 Somewhat Competent Mythic: 13/13
14 Huhuholics Mythic: 13/13
15 Cerberus Mythic: 13/13
16 Stark Industries Mythic: 12/13
17 Infinite Mythic: 12/13
18 Kill Guides Mythic: 12/13
19 Amplexus Mythic: 11/13
20 Refrigeraiders Mythic: 11/13
21 Crew Mythic: 11/13
22 Hrotti Mythic: 11/13
23 Boogiemen Mythic: 11/13
24 Rebuffed Mythic: 11/13
25 Team Ripped Mythic: 11/13
26 No Consensus Mythic: 11/13
27 Fluffy Lemon Noodles Mythic: 11/13
28 Epiphany Mythic: 10/13
29 Sponsored Mythic: 10/13
30 Tilted Mythic: 10/13
31 Ðefiance Mythic: 10/13
32 Paramount Mythic: 10/13
33 Fused has Fans Mythic: 10/13
34 Stark Industries XL Mythic: 9/13
35 Reverse Mythic: 9/13
36 Fallout Mythic: 9/13
37 Friendly Fire Mythic: 9/13
38 Crimson Mythic: 9/13
39 Alibi Mythic: 9/13
40 Stack of Trees Mythic: 8/13
41 Blues Mythic: 8/13
42 Warped Mythic: 8/13
43 Sublime Mythic: 7/13
44 The Hex Pistols Mythic: 6/13
45 Fenimo Mythic: 6/13
46 United Insanity Mythic: 6/13
47 Untamed Mythic: 6/13
48 Judgment Mythic: 6/13
49 Convention Mythic: 6/13
50 Fürõr Mythic: 6/13