EU-Tarren Mill Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Method Mythic: 9/9
2 NollTvåTre Mythic: 9/9
3 Thats Nice Mythic: 9/9
4 Perceptive Mythic: 9/9
5 Relax Mythic: 9/9
6 Aluren Mythic: 9/9
7 Perfection Mythic: 9/9
8 Not Like This Mythic: 9/9
9 Zanity Mythic: 9/9
10 Omnes Mythic: 9/9
11 Catalyst Mythic: 9/9
12 Feint Mythic: 9/9
13 Boogiemen Mythic: 9/9
14 Vivid Mythic: 9/9
15 Banished EU Mythic: 9/9
16 Art of Losing Mythic: 9/9
17 Prime Mythic: 8/9
18 Unacceptable Mythic: 8/9
19 The Hex Pistols Mythic: 8/9
20 Bad Omen Mythic: 8/9
21 Somewhat Competent Mythic: 8/9
22 Prydaz Mythic: 8/9
23 Salt Mythic: 8/9
24 Casual Raidérs Mythic: 8/9
25 Stark Industries Mythic: 8/9
26 Infinite Mythic: 8/9
27 Refrigeraiders Mythic: 8/9
28 No Consensus Mythic: 8/9
29 The Utopia Mythic: 7/9
30 Cerberus Mythic: 7/9
31 Crew Mythic: 7/9
32 Fürõr Mythic: 7/9
33 Fused has Fans Mythic: 8/9
34 Kill Guides Mythic: 7/9
35 Fluffy Lemon Noodles Mythic: 7/9
36 Alibi Mythic: 7/9
37 We are moist Mythic: 7/9
38 Ðefiance Mythic: 7/9
39 Team Ripped Mythic: 6/9
40 Nerds of Norway Mythic: 6/9
41 Day Four Mythic: 6/9
42 Caedite Eos Mythic: 6/9
43 Fallout Mythic: 6/9
44 Bad Luck Mythic: 6/9
45 Warped Mythic: 6/9
46 Hakuna Mattata Mythic: 6/9
47 Legio Excisio Mythic: 6/9
48 Oversight Mythic: 5/9
49 Huhuholics Mythic: 5/9
50 Friendly Fire Mythic: 5/9