EU-Tarren Mill Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Method Mythic: 11/11
2 NollTvåTre Mythic: 11/11
3 PMA Mythic: 11/11
4 Perfection Mythic: 11/11
5 eXsto Mythic: 11/11
6 Perceptive Mythic: 11/11
7 Bad Luck Mythic: 11/11
8 Feint Mythic: 11/11
9 Aluren Mythic: 11/11
10 Prydaz Mythic: 11/11
11 Epiphanny Mythic: 11/11
12 Turtles Mythic: 11/11
13 Catalyst Mythic: 11/11
14 Boogiemen Mythic: 11/11
15 Vivid Mythic: 11/11
16 Casual Raidérs Mythic: 11/11
17 Bad Omen Mythic: 11/11
18 NeiGjengen Mythic: 11/11
19 Banished EU Mythic: 11/11
20 Relax Mythic: 11/11
21 you know who Mythic: 10/11
22 Suboptimal Mythic: 10/11
23 Plata o Plomo Mythic: 10/11
24 Stark Industries Mythic: 10/11
25 Reverse Mythic: 10/11
26 Infinite Mythic: 10/11
27 Boosted Mythic: 10/11
28 Clown Fiesta Mythic: 10/11
29 Salt Mythic: 10/11
30 Crew Mythic: 10/11
31 The Hex Pistols Mythic: 10/11
32 Unacceptable Mythic: 10/11
33 No Consensus Mythic: 10/11
34 Fused has Fans Mythic: 10/11
35 Ðefiance Mythic: 10/11
36 Refrigeraiders Mythic: 10/11
37 Team Ripped Mythic: 10/11
38 Famous Mythic: 10/11
39 Fluffy Lemon Noodles Mythic: 10/11
40 Not Like This Mythic: 9/11
41 Art of Losing Mythic: 9/11
42 Zanity Mythic: 9/11
43 Omnes Mythic: 9/11
44 Zodiac Mythic: 9/11
45 ex Deo Mythic: 9/11
46 Fürõr Mythic: 9/11
47 Crimson Mythic: 9/11
48 Fallout Mythic: 9/11
49 Win Condition Mythic: 9/11
50 Nerds of Norway Mythic: 9/11