EU-Twisting Nether Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 ScrubBusters Mythic: 11/11
2 Future Mythic: 11/11
3 Innominatum Mythic: 11/11
4 Deal With It Mythic: 11/11
5 CATASTROPHE Mythic: 11/11
6 VMTL Mythic: 11/11
7 The Next Step Mythic: 11/11
8 Talotaikurit Mythic: 11/11
9 Without a Trace Mythic: 11/11
10 Renovo Mythic: 11/11
11 Renewed Mythic: 11/11
12 Asylum Mythic: 11/11
13 Memoria Mythic: 11/11
14 SNYGGA POJKAR Mythic: 11/11
15 The Reckless Mythic: 11/11
16 Mythic Ravers Mythic: 11/11
17 NoM Mythic: 11/11
18 Competence Optional Mythic: 11/11
19 Inner Fury Mythic: 11/11
20 O M E G A Mythic: 11/11
21 Echelon Mythic: 10/11
22 Eternal Horizon Mythic: 10/11
23 Proper PoHNage Mythic: 10/11
24 Archaic Order Mythic: 10/11
25 Square One Mythic: 10/11
26 Hadez Army Mythic: 10/11
27 Tessellate Mythic: 10/11
28 Phoênix Mythic: 10/11
29 Lycen Fél Mythic: 10/11
30 Minions Mythic: 10/11
31 Infestation Mythic: 10/11
32 Twisted Mythic: 10/11
33 Flare Mythic: 10/11
34 EmptyPromises Mythic: 9/11
35 Yesterdays Jam Mythic: 9/11
36 Revelations Mythic: 9/11
37 TED Mythic: 9/11
38 Solid Liquid Mythic: 9/11
39 OurSickStory Mythic: 9/11
40 False Mythic: 9/11
41 E M B R A C E Mythic: 9/11
42 Clavicula Nox Mythic: 9/11
43 ONE HEAL Mythic: 9/11
44 Anthemic Mythic: 9/11
45 MightyThunder Mythic: 9/11
46 BlackRavens Mythic: 9/11
47 The Factory Mythic: 8/11
48 Warpath Mythic: 8/11
49 Not Impressed Mythic: 8/11
50 Intense Intents Mythic: 7/11

dacadoo GO