EU-Twisting Nether Guild Ranking by Progression
Realm Guild Progression
1 Serenity Mythic: 13/13
2 Innominatum Mythic: 13/13
3 The Next Step Mythic: 13/13
4 CATASTROPHE Mythic: 13/13
5 Without a Trace Mythic: 13/13
6 ALL CAPS Mythic: 12/13
7 Talotaikurit Mythic: 12/13
8 Asylum Mythic: 12/13
9 Phobia Reborn Mythic: 12/13
10 O M E G A Mythic: 12/13
11 The Reckless Mythic: 12/13
12 SNYGGA POJKAR Mythic: 12/13
13 Proper PoHNage Mythic: 12/13
14 NoM Mythic: 12/13
15 Echelon Mythic: 12/13
16 Execute Order Mythic: 12/13
17 Renovo Mythic: 12/13
18 Apex Mythic: 11/13
19 HirePlayers Mythic: 11/13
20 The Factory Mythic: 11/13
21 VMTL Mythic: 11/13
22 Berserk X Mythic: 11/13
23 Archaic Order Mythic: 11/13
24 Flare Mythic: 11/13
25 Deadly Momentum Mythic: 11/13
26 E M B R A C E Mythic: 11/13
27 Fryslagg Mythic: 10/13
28 Krafthuset Mythic: 10/13
29 Revelations Mythic: 10/13
30 Pimento Mythic: 10/13
31 Tilt Squad Mythic: 10/13
32 Square One Mythic: 10/13
33 Wheelchair Corporation Mythic: 10/13
34 Hadez Army Mythic: 10/13
35 The Addams Family Mythic: 10/13
36 Hyperion Mythic: 9/13
37 Nocturnal Supremacy Mythic: 9/13
38 TED Mythic: 9/13
39 Infestation Mythic: 9/13
40 Nether Mythic: 9/13
41 ESPADAS Mythic: 9/13
42 STALKERS Mythic: 9/13
43 Disconnectus Erectus Mythic: 9/13
44 Nebula Mythic: 8/13
45 Twisted Mythic: 8/13
46 Parabellium Mythic: 8/13
47 Alter Reality Mythic: 7/13
48 Lycen Fél Mythic: 7/13
49 Liberty Mythic: 7/13
50 Dark Initiation Mythic: 7/13