Taiwan Guild Ranking by Progression
Region Guild Progression
1 Asgard Mythic: 8/9
2 PhantomTwilighT Mythic: 8/9
3 Fortune Mythic: 8/9
4 月刃 Mythic: 7/9
5 Final Dawn Mythic: 7/9
6 低語 Mythic: 7/9
7 Punishment of Asia Mythic: 7/9
8 Lightning Raider Mythic: 6/9
9 Dawn Force Mythic: 6/9
10 Slaughter Mythic: 5/9
11 眾神黎明 Mythic: 5/9
12 傭兵天下 Mythic: 5/9
13 SnowElysium Mythic: 5/9
14 Equation of Hell Mythic: 5/9
15 夢想守護者 Mythic: 5/9
16 男塾 Mythic: 5/9
17 K O F Mythic: 5/9
18 諾姆瑞根 Mythic: 5/9
19 風凌渡 Mythic: 5/9
20 Invincible Mythic: 5/9
21 Lilium Mythic: 5/9
22 海怒 Mythic: 5/9
23 奶油雄獅軍團 Mythic: 5/9
24 中華一番 Mythic: 5/9
25 HardMode Mythic: 5/9
26 一星光一 Mythic: 5/9
27 Artemisia argyi Mythic: 5/9
28 Brave Vesperia Mythic: 5/9
29 失落之誠 伊旬園 Mythic: 5/9
30 The AvaLon Mythic: 5/9
31 藍天騎士團 Mythic: 5/9
32 OceanSky Mythic: 5/9
33 Under the Table Mythic: 5/9
34 零的領域 Mythic: 5/9
35 Self Satisfied Mythic: 5/9
36 極限鐵盒 Mythic: 5/9
37 Stars Mythic: 5/9
38 夜襲再起 Mythic: 5/9
39 Tales of Paragon Mythic: 5/9
40 神樣 Mythic: 4/9
41 宇宙超級無敵野團 Mythic: 4/9
42 Original sin Mythic: 4/9
43 好棒棒達拉然養老中心 Mythic: 4/9
44 Somnus Mythic: 4/9
45 喵魂 Mythic: 4/9
46 泰坦勇者殿堂 Mythic: 4/9
47 Evil Incursion Mythic: 4/9
48 凝香 Mythic: 4/9
49 Play for Uber Mythic: 3/9
50 Glory of the Warsong Mythic: 3/9