Taiwan Guild Ranking by Progression
Region Guild Progression
1 Asgard Mythic: 13/13
2 PhantomTwilighT Mythic: 13/13
3 Fortune Mythic: 12/13
4 Final Dawn Mythic: 11/13
5 Punishment of Asia Mythic: 10/13
6 月刃 Mythic: 10/13
7 傭兵天下 Mythic: 10/13
8 Lightning Raider Mythic: 10/13
9 Play for Uber Mythic: 10/13
10 Brave Vesperia Mythic: 10/13
11 Lilium Mythic: 9/13
12 Slaughter Mythic: 9/13
13 黑暗樂章 Mythic: 9/13
14 HardMode Mythic: 9/13
15 SnowElysium Mythic: 9/13
16 Invincible Mythic: 8/13
17 神樣 Mythic: 8/13
18 First Vanguard Mythic: 8/13
19 Clown Return Mythic: 8/13
20 風凌渡 Mythic: 8/13
21 低語 Mythic: 7/13
22 Finding Neverland Mythic: 7/13
23 Stars Mythic: 7/13
24 OceanSky Mythic: 7/13
25 口口親友公倉 Mythic: 7/13
26 奶油雄獅軍團 Mythic: 7/13
27 Dawn Force Mythic: 7/13
28 Artemisia argyi Mythic: 7/13
29 中華一番 Mythic: 7/13
30 WindRose Mythic: 7/13
31 Under the Table Mythic: 7/13
32 枕葉不睡覺 Mythic: 7/13
33 Crazy Zone Mythic: 6/13
34 休閒者之灣 Mythic: 6/13
35 喵魂 Mythic: 6/13
36 Glory of the Warsong Mythic: 6/13
37 男塾 Mythic: 6/13
38 藍天騎士團 Mythic: 6/13
39 Self Satisfied Mythic: 6/13
40 旅者足跡 Mythic: 6/13
41 Elfen Lied Mythic: 6/13
42 The AvaLon Mythic: 5/13
43 黑耀眼 Mythic: 5/13
44 夢想守護者 Mythic: 5/13
45 Truth or Dare Mythic: 5/13
46 極限鐵盒 Mythic: 5/13
47 Unbelievable Mythic: 5/13
48 天使神殿 Mythic: 5/13
49 Hotel California Mythic: 5/13
50 UST Mythic: 5/13