Spanish (EU) Guild Ranking by Progression
Locale Guild Progression
1 Herp Derp Mythic: 13/13
2 Sloth Mythic: 13/13
3 Rune Mythic: 13/13
4 Reload Mythic: 12/13
5 Orden Inmortal Mythic: 12/13
6 Eureka Mythic: 12/13
7 Attain it Mythic: 12/13
8 Covenant Mythic: 12/13
9 Miracle Mythic: 12/13
10 Dreamwalkers Mythic: 11/13
11 Providence Mythic: 11/13
12 DarkZone Mythic: 11/13
13 Adrenaline Mythic: 11/13
14 Exødar Mythic: 11/13
15 Insane Mythic: 10/13
16 Glory Awakens Mythic: 10/13
17 Berserkers Mythic: 10/13
18 nOir Mythic: 10/13
19 High Quality Mythic: 10/13
20 So Toxic Mythic: 9/13
21 Emotive Mythic: 9/13
22 Nön Serviam Mythic: 9/13
23 Singularity Mythic: 9/13
24 Resort Mythic: 9/13
25 RageStorm Mythic: 9/13
26 Not Afraid Mythic: 9/13
27 Misery Mythic: 9/13
28 Pan de Molde Mythic: 9/13
29 Focus Mythic: 9/13
30 New Horizon Mythic: 9/13
31 Atardecer Mythic: 9/13
32 Cheerful Coffin Mythic: 9/13
33 North Mythic: 8/13
34 Wind Fury Mythic: 8/13
35 Faithfull Mythic: 8/13
36 NERF Mythic: 8/13
37 Ignition Mythic: 8/13
38 Noth Mythic: 8/13
39 Council Mythic: 8/13
40 Sundering Mythic: 8/13
41 Pwnd Mythic: 7/13
42 GameWark Mythic: 7/13
43 La legion del Dragòn Mythic: 7/13
44 Decimation Mythic: 7/13
45 El Clan de los Exiliados Mythic: 7/13
46 AyyLmao Mythic: 6/13
47 MVP Mythic: 6/13
48 Magma beat Mythic: 6/13
49 Hestia Mythic: 6/13
50 Premonition Mythic: 6/13