Spanish (EU) Guild Ranking by Progression
Locale Guild Progression
1 Unknown Entity Mythic: 7/9
2 Sloth Mythic: 7/9
3 Reload Mythic: 7/9
4 Miracle Mythic: 7/9
5 Insight Mythic: 7/9
6 Orden Inmortal Mythic: 6/9
7 Rune Mythic: 5/9
8 Eureka Mythic: 5/9
9 Adrenaline Mythic: 5/9
10 So Toxic Mythic: 5/9
11 Covenant Mythic: 5/9
12 Dreamwalkers Mythic: 5/9
13 High Quality Mythic: 5/9
14 Emotive Mythic: 5/9
15 Wind Fury Mythic: 5/9
16 Providence Mythic: 4/9
17 DarkZone Mythic: 4/9
18 Exødar Mythic: 4/9
19 Singularity Mythic: 4/9
20 Ignition Mythic: 4/9
21 Resort Mythic: 4/9
22 Nön Serviam Mythic: 4/9
23 NerZ Mythic: 4/9
24 Atardecer Mythic: 4/9
25 Berserkers Mythic: 3/9
26 Sundering Mythic: 3/9
27 nOir Mythic: 3/9
28 Dawn Vanquisher Mythic: 3/9
29 RageStorm Mythic: 3/9
30 NERF Mythic: 3/9
31 La legion del Dragòn Mythic: 3/9
32 Nathrezim Mythic: 3/9
33 Bushido Warriors Mythic: 2/9
34 Pan de Molde Mythic: 2/9
35 ToP RaiderS Mythic: 2/9
36 Discordîa Mythic: 2/9
37 VaGRaNT SToRY Mythic: 1/9
38 GTFO Mythic: 1/9
39 Noth Mythic: 1/9
40 North Mythic: 1/9
41 Wololo Mythic: 1/9
42 Ice Cube Mythic: 1/9
43 Chymera Mythic: 1/9
44 Last Wish Mythic: 1/9
45 Kyodai Kai Mythic: 1/9
46 Entidad desconocida Mythic: 1/9
47 Premonition Mythic: 1/9
48 Omega Mythic: 1/9
49 Evolve Mythic: 1/9
50 Elemental Querido Thrall Mythic: 1/9