Spanish (EU) Guild Ranking by Progression
Locale Guild Progression
1 Sloth Mythic: 9/9
2 Reload Mythic: 9/9
3 Orden Inmortal Mythic: 9/9
4 Unknown Entity Mythic: 9/9
5 Eureka Mythic: 8/9
6 Covenant Mythic: 8/9
7 Miracle Mythic: 8/9
8 NerZ Mythic: 8/9
9 Adrenaline Mythic: 8/9
10 Insight Mythic: 7/9
11 Wind Fury Mythic: 7/9
12 So Toxic Mythic: 7/9
13 Exødar Mythic: 7/9
14 Rune Mythic: 7/9
15 High Quality Mythic: 7/9
16 DarkZone Mythic: 7/9
17 Dreamwalkers Mythic: 7/9
18 Providence Mythic: 7/9
19 Singularity Mythic: 7/9
20 Emotive Mythic: 7/9
21 RageStorm Mythic: 7/9
22 Atardecer Mythic: 7/9
23 Resort Mythic: 7/9
24 Nathrezim Mythic: 7/9
25 Sundering Mythic: 6/9
26 Berserkers Mythic: 6/9
27 Evolve Mythic: 6/9
28 nOir Mythic: 6/9
29 Nvictus Mythic: 6/9
30 Northern Reapers Mythic: 6/9
31 La legion del Dragòn Mythic: 6/9
32 Ignition Mythic: 6/9
33 NERF Mythic: 6/9
34 Pan de Molde Mythic: 6/9
35 Ice Cube Mythic: 6/9
36 Bushido Warriors Mythic: 5/9
37 South Mythic: 5/9
38 North Mythic: 5/9
39 El Clan de los Exiliados Mythic: 5/9
40 Hestia Mythic: 5/9
41 Elemental Querido Thrall Mythic: 5/9
42 Kyodai Kai Mythic: 5/9
43 Noth Mythic: 5/9
44 Omega Mythic: 5/9
45 Discordîa Mythic: 5/9
46 Nön Serviam Mythic: 4/9
47 Wololo Mythic: 4/9
48 Premonition Mythic: 4/9
49 GameWark Mythic: 4/9
50 Decimation Mythic: 4/9